Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van Time2inspire BV met maatschappelijke zetel te Beekstraat 17, 2800 Mechelen, en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0752.889.056 en van al haar rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door Time2inspire BV en dit onder haar verschillende merk- en handelsnamen waaronder “Marketingwijzer”.

2. Offerte

De overeenkomst tussen de Klant en Time2Inspire komt tot stand na het overmaken van de door de Klant ondertekende offerte aan Time2Inspire dan wel de aanvang van de diensten, afhankelijk van welk tijdstip het eerste plaatsvindt.

Door het bevestigen van zijn akkoord met de offerte of (begin van) uitvoering van de diensten aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar indien Time2inspire deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De toepassing van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Time2inspire heeft op elk moment het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken tot zolang ze niet werd aanvaard door de Klant door ondertekening ervan.

De offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien bijkomende prestaties door Time2inspire moeten geleverd worden zal dit met de Klant besproken worden. Na aanvaarding van de nieuwe offerte door de Klant, zal Time2inspire de uitvoering van de bijkomende prestaties aanvatten.

3. Levering van diensten

Time2inspire is verstrekker van strategisch advies , opleiding en coaching aan organisaties. De levering van de diensten zal aanvatten op datum van ondertekening van onze offerte door de Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze diensten omvatten analyse, adviesverlening, plan van aanpak en begeleiding bij implementatie alsook opleiding en coaching. Time2inspire gaat een inspanningsverbintenis aan voor de levering van deze diensten.

Time2inspire oefent haar diensten uit op een professionele, onafhankelijke en efficiënte manier en zal steeds de belangen van de Klant behartigen in de uitvoering hiervan. Time2inspire zal haar diensten uitvoeren in overeenstemming met de standaarden van toepassing op strategische dienstverleners.

Time2inspire is vrij in de organisatie van de uitvoering van de diensten, in overleg met de Klant. Time2inspire heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op door haar gekozen experts.

De Klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van Time2inspire overeenkomstig de aanwijzingen van Time2inspire en zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving. Enige vertraging in de uitvoering van de diensten door Time2Inspire, te wijten aan het niet tijdig aanleveren van de noodzakelijke informatie door de Klant, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Alle adviezen, documenten en informatie aangeleverd door Time2inpire aan de Klant zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Klant en voor de doeleinden zoals daarin vermeld.

De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de diensten kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de diensten uit te breiden of te wijzigen. De tijdsplanning is in elk geval steeds indicatief, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen.

De Klant verbindt zich ertoe de aangestelden van Time2inpire die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangs-en veiligheidsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes en middelen die noodzakelijk zijn om Time2inspire toe te laten de prestaties uit te voeren.

In geval de Klant de uitvoering van de diensten wenst te annuleren, zal de Klant in elk geval de reeds gepresteerde diensten dienen te vergoeden en daarenboven een schadevergoeding dienen te betalen van 50% van het nog niet gefactureerde deel van de offerte.

4. Prijzen en facturen

Alle bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief belastingen (waaronder B.T.W.) alsook exclusief eventuele reis-,verblijf-,en administratiekosten tenzij anders aangegeven in de offerte. De Klant ontvangt een factuur van Time2inspire op het einde van elke maand voor de reeds geleverde diensten conform de offerte of overeenkomst en/of na het uitvoeren van een project. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag en op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht een voorschot gevraagd worden. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Time2inspire.

Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte of in de overeenkomst, worden de diensten uitgevoerd aan vaste projectprijzen, vaste dagprijzen of aan uurtarieven. Een offerte kan steeds aangevraagd worden via annelies.lenaerts@time2inspire.be.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand op het verschuldigde bedrag. Bovendien is de Klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft Time2inspire in dat geval het recht om haar verbintenissen op te schorten tot op het moment van de volledige betaling.

Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

5. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, dient strikt vertrouwelijk behandeld te worden door partijen en kan niet gekopieerd, overgedragen, gebruikt of bekend gemaakt worden aan derden tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties.
Time2inspire heeft het recht om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

6. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op onze ideeën, concepten, ontwikkelingen, publicaties en elk ander werk behoren exclusief aan Time2Inspire toe, behalve zoals expliciet gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden en/of de offerte. De Klant dient Time2Inspire onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk door derden op onze intellectuele eigendomsrechten waarover de Klant wordt geïnformeerd.

De Klant verleent ons voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op de door de Klant ter beschikking gestelde materialen (teksten, foto’s, data etc.) om de opdracht zoals vermeld in de offerte uit te voeren en voor de duur ervan. In dit geval vrijwaart de Klant Time2Inspire voor alle aanspraken van derden aangaande deze intellectuele eigendomsrechten.

Het is de Klant in geen enkel geval toegestaan om enige ideeën, concepten, ontwikkelingen of publicaties van Time2Inspire te verkopen aan derden, te commercialiseren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens wanneer we uitdrukkelijk en voorafgaand hiermee akkoord gaan.

7. Privacy

Time2Inspire is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar Klanten. Meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens kan je vinden in onze Privacy Policy op de website.

Indien Time2Inspire dient beschouwd te worden als Verwerker van persoonsgegevens, zal met de Klant een verwerkersovereenkomst afgesloten worden. Time2Inspire zal deze persoonsgegevens steeds verwerken met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8. Aansprakelijkheid

Time2inspire kan slechts worden aangesproken voor bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid. Enige klachten inzake de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven met motivatie ter kennis worden gebracht aan Time2inspire binnen de acht kalenderdagen na het verlenen van de dienst. Time2inspire is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren diensten en/of het leveren van de producten.

Enige schadevergoeding die zou verschuldigd zijn door Time2inspire is steeds beperkt tot 50% van het bedrag dat voor de opdracht werd gefactureerd en ontvangen voor het desbetreffend jaar.

9. Opschorting of beëindiging

De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.

In geval dat de Klant op ernstige wijze zijn verplichtingen niet nakomt (zoals bv. bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid), in geval van faillissement, ontbinding of vereffening, in geval van onvermogend worden van de Klant behoudt Time2inspire zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk op te schorten. Indien de Klant na het ontvangen van een ingebrekestelling niet voldoet aan zijn verplichtingen, behoudt Time2Inspire zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant, onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving, ingebrekestelling noch vergoeding te beëindigen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de Klant. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

10. Overmacht

Overmacht is elk van de volgende gebeurtenissen: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, ziekte en epidemie, stroom en telecommunicatieonderbrekingen, economische factoren (zoals leveringsvertraging), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) en overheidsingrijpen.

De getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren.

De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. Indien deze duur langer is dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

11. Niet-afwerving

Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking.

In geval van schending van dit artikel zal er per schending automatisch en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding dienen betaald te worden door de Klant aan Time2inspire, gelijk aan 25.000 EUR, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

12. Overige bepalingen

De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Time2inspire.

Geen van beide Partijen verkrijgt op grond van deze Algemene Voorwaarden enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, onze offertes en/of overeenkomsten.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen die exclusief bevoegd is.